Page navigation

Additional tools

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text

Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE)

Legislation

 • Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE).
 • Further details on the process leading to the adoption of Directive 2012/19/EU are available here.
 • For information on the old WEEE Directive 2002/96/EC which was repealed on 15 February 2014 see here.

Frequently Asked Questions

Secondary legislation:

 • Commission Decision 2004/249/EC of 11 March 2004 concerning a questionnaire for Member States reports on the implementation of Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council on waste electrical and electronic equipment (WEEE)
 • Commission Decision 2005/369/EC of 3 May 2005 laying down rules for monitoring compliance of Member States and establishing data formats for the purposes of Directive 2002/96/EC of the European Parliament and of the Council on waste electrical and electronic equipment (notified under document number C(2005) 1355).
 • Council Decision 2004/312/EC and Council Decision 2004/486/EC, as well as acts related to the accession of new Member States, provide for some derogations, limited in time, as concerns the targets set by Directive 2002/96/EC (WEEE), and are listed here.

Environment policies

419/2013

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2013

Ympäristöministeriön asetusvaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain (387/2013) 4 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Vaarallisten aineiden käytön rajoitukset

Markkinoille saatettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet tai niiden korjaamiseen, uudelleenkäyttöön, toimintojen päivitykseen tai kapasiteetin lisäämiseen tarkoitetut liitäntäjohdot ja varaosat eivät saa sisältää lyijyä, elohopeaa, kadmiumia, kuudenarvoista kromia, polybromibifenyyliä (PBB) eikä polybromidifenyylieettereitä (PBDE) siten, että niiden sallitut enimmäispitoisuudet homogeenisessa materiaalissa ylittyvät.

Homogeenisessa materiaalissa olevan lyijyn, elohopean, kuudenarvoisen kromin, polybromibifenyylin (PBB) ja polybromidifenyylieetterin (PBDE) sallittu enimmäispitoisuus on 0,1 painoprosenttia ja kadmiumin sallittu enimmäispitoisuus on 0,01 painoprosenttia.

2 §
Poikkeukset vaarallisten aineiden käytön rajoituksista

Edellä 1 §:ssä säädettyä vaarallisen aineen käytön rajoitusta ei sovelleta liitäntäjohtoon tai varaosaan, joka on tarkoitettu seuraavien laitteiden korjaamiseen, uudelleenkäyttöön, toimintojen päivitykseen tai kapasiteetin lisäämiseen:

1) ennen 1 päivää heinäkuuta 2006 markkinoille saatetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet;

2) ennen 22 päivää heinäkuuta 2014 markkinoille saatettavat terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet;

3) ennen 22 päivää heinäkuuta 2016 markkinoille saatettavat in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut terveydenhuollon laitteet;

4) ennen 22 päivää heinäkuuta 2014 markkinoille saatettavat tarkkailu- ja valvontalaitteet;

5) ennen 22 päivää heinäkuuta 2017 markkinoille saatettavat teollisuuden tarkkailu- ja valvontalaitteet;

6) sähkö- ja elektroniikkalaitteet, joille on myönnetty poikkeus direktiivin 2002/95/EY tai 2011/65/EU mukaan ja jotka on saatettu markkinoille ennen poikkeuksen voimassaoloajan päättymistä, juuri tätä tiettyä poikkeusta koskevilta osin.

Edellä 1 §:ssä säädettyä rajoitusta ei myöskään sovelleta:

1) uudelleenkäytettäviin varaosiin, jotka otetaan talteen ennen 1 päivää heinäkuuta 2006 markkinoille saatetuista sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja jotka käytetään ennen 1 päivää heinäkuuta 2016 markkinoille saatettavissa laitteissa, jos uudelleenkäyttö tapahtuu tarkastettavissa olevassa yritysten välisessä suljetussa palautusjärjestelmässä ja osien uudelleenkäytöstä ilmoitetaan kuluttajille;

 2) liitteissä I ja II mainittuun laitteeseen tai käyttötarkoitukseen.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 2013.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU (32011L0065); EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88
Komission delegoitu direktiivi 2012/50/EU (32012L0050); EUVL L 348, 18.12.2012, s. 16
Komission delegoitu direktiivi 2012/51/EU (32012L0051); EUVL L 348, 18.12.2012, s. 18

  Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2013

Ympäristöministeri
Ville Niinistö

Neuvotteleva virkamies
Else Peuranen

YMa vaarallisten aineiden käytön rajoituksista sähkö- ja elektroniikkalaitteissa